Kai. Amadar Brahmdevdada Mane Shikshan Va. Samajik Pratishthan, Belati Sanchalit.